Voorwaarden Subsidieaanvraag

VOORWAARDEN SUBSIDIE AANVRAAG BIJ DE CULTURELE COMMISSIE BODEGRAVEN – REEUWIJK

Om voor een subsidie van de culturele commissie Bodegraven – Reeuwijk in aanmerking te komen, moet uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De subsidie wordt aangevraagd voor en door een lokaal initiatief dat bijdraagt aan het culturele leven van Bodegraven – Reeuwijk en dat plaatsvindt in de gemeente Bodegraven – Reeuwijk
• De activiteit mag niet tegelijkertijd door anderen op vergelijkbare wijze worden aangeboden in de gemeente Bodegraven – Reeuwijk
• De subsidie mag niet gebruikt worden voor de opbouw van kapitaal of toegevoegd worden aan de algemene middelen van de aanvrager.
• Bij eigendomsoverdracht van cultureel erfgoed, dat met subsidie van de culturele commissie is verkregen, moet de subsidie worden teruggestort. Voorbeeld: als een kunstobject, dat is aangeschaft met subsidie van de culturele commissie, wordt doorverkocht of geschonken dient de subsidie te worden teruggestort.
• De culturele activiteit mag geen commercieel doel hebben of/en als doel hebben leden of donateurs te werven.
• De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden. Subsidie dient altijd vooraf aangevraagd te worden.
• Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten aanvangen binnen één jaar na toekenning van de subsidie.
• De subsidie van de culturele commissie is een aanvulling op zelf gegenereerde middelen en is altijd een sluitpost van de begroting.
• Ontvangt u voor de activiteit een subsidie rechtstreeks van de Gemeente Bodegraven – Reeuwijk, dan kunt u daarnaast geen subsidieaanvraag doen bij de culturele commissie.
• De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie: Kosten van levensonderhoud of salariskosten (gage) met uitzondering van ingehuurde deskundigheid nodig om de activiteit uit te kunnen voeren, Investeringen in gebouwen en inventaris.

HOOGTE SUBSIDIE
De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van de hoogte van de aanvraag. De culturele commissie hanteert de volgende vuistregel: de subsidie is de sluitpost van de totale begroting.
Het bestuur kan ook beslissen om in plaats van subsidie (gedeeltelijk) een garantiebedrag toe te kennen.

UITZONDERINGEN
In bijzondere gevallen kan de culturele commissie besluiten in positieve zin van deze subsidieregels af te wijken. Met andere woorden, in bijzondere gevallen kan de culturele commissie besluiten toch subsidie toe te kennen ook al voldoet de aanvraag niet aan alle criteria. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de activiteit van bijzondere waarde is voor Bodegraven – Reeuwijk

voorwaarden subsidie toekenning CC

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk